Snelle levering door PostNL met Track & Trace.

Erectieshop.nl staat voor veilig winkelen en betalen.

Blanco verpakking. Erectieshop.nl wordt niet als afzender vermeld.

Bestel op werkdagen voor 16:30, dan wordt uw pakket dezelfde dag nog verzonden.

Speciaal voor jou

Algemene voorwaarden Erectieshop

Voordat u gebruikt maakt van Erectieshop, dient u de Algemene Voorwaarden goed te lezen. Wanneer u gebruikt maakt van de producten/diensten van Erectieshop (internet, mobiel of andere platforms via Erectieshop, en andere gerelateerde URLs die aangeboden worden door Erectieshop) moet u eerst akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden. U bent gebonden aan de Algemene Voorwaarden en alle andere voorwaarden die van toepassing zijn tot Erectieshop.

Inhoud

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Artikel 3: Toepasselijkheid
Artikel 4: Het aanbod
Artikel 5: De overeenkomst
Artikel 6: Herroepingsrecht
Artikel 7: Kosten in geval van herroeping
Artikel 8: Uitsluiting van herroeping
Artikel 9: De prijs
Artikel 10: Conformiteit en garantie
Artikel 11: Levering en uitvoering
Artikel 12: Betaling
Artikel 13: Klachtenregeling
Artikel 14: Geschillen
Artikel 15: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1. Definities

 1. Bedenktijd: is de periode die de klant heeft om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Klant: is de persoon die de overeenkomst met de ondernemer aangaat.
 3. Ondernemer: het bedrijf/ondernemer/rechtspersoon die diensten/producten online aanbied aan klanten.
 4. Dag: Kalenderdag
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
 6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst waarbij de ondernemer een speciaal systeem heeft voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, waarbij gebruik wordt gemaakt van één of meerdere communicatietechnieken op afstand.
 7. Techniek voor communicatie op afstand: het middel dat wordt gebruikt door de ondernemer en de klant om de overeenkomst te kunnen sluiten, zonder daarvoor aanwezig te zijn in dezelfde ruimte.
 8. Herroepingsrecht: geeft de duur aan voor de klant om binnen een bepaalde periode de overeenkomst op afstand te ontbinden.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Klemans Groep B.V.
Erectieshop is onderdeel van Klemans Groep B.V.
Schootsvel 5
1671 NW Medemblik

Te bereiken via:
info@morningstarpharma.com
0227-540745

KVK nummer: 37088981
BTW nummer: 813.266.944 BO1

De klantenservice van Erectieshop is te bereiken op werkdagen tussen 09:00 – 17:00.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en deze op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen de algemene voorwaarden langs de elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld worden op zodanige wijze dat de algemene voorwaarden door de klant kunnen worden opgeslagen. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs de elektronische weg kunnen worden ingezien door de klant of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing, en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor de klant het meest van toepassing is.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden valt, wordt dit duidelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
  • de wijze waarop de klant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich (binnen wettelijke kaders) op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:
  • Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
  • De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Bij aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakt vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant voorzichtig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 3. Producten die op basis van herroeping worden teruggezonden dienen in de originele staat en verpakking teruggezonden te worden. Voor producten waarvan de verzegeling verbroken is, die gebruikt zijn of incompleet worden teruggezonden geldt het herroepingsrecht niet.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten voor terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

Artikel 8. Uitsluiting van herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10. Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal bestellingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Zorgvuldigheid wordt geboden bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres of het PostNL ophaalpunt dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen in artikel 4 van de algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien er vertraging optreed of een best4elling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hier uiterlijk 30 dagen na plaatsing van de bestelling, bericht van. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid, zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product niet mogelijk is zal de ondernemer zich inspannen een vervangend product te leveren. De klant zal uiterlijk bij de bezorging duidelijk op de hoogte worden gebracht dat een vervangend product geleverd wordt. In dit geval is uitsluiting van herroepingsrecht uitgesloten. De kosten voor een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van bezorging tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van het recht op herroeping zoals beschreven in artikel 6 lid 1.
 2. Bij de verkoop van producten aan klanten mag in de algemene voorwaarden een vooruitbetaling van maximaal 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant, alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden, geen enkel recht doen gelden wat betreft de uitvoering van de desbetreffende bestelling.
 3. De klant is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte kosten, in rekening te brengen.

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop de algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen indien de klant een klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 3. Alvorens partijen beroep doen op een rechter, dienen geschillen door uiterste inspanning van beide partijen in onderling overleg te worden besproken.
 4. Erectieshop heeft het recht geschillen voor te leggen aan aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 5. De rechter in de vestigingsplaats van Erectieshop is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 15. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Waarom Erectieshop

 • Gratis verzending vanaf 30 euro
 • Unieke eigen producten
 • 100% natuurlijke producten
 • Groot assortiment
 • Veilig betalen met o.a. iDeal
 • Snelle levering
 • Discrete verzending
 • Hoge stapelkortingen

Discreet verzonden

 • Blanco verpakking. Erectieshop.nl wordt niet als afzender vermeld
 • U kunt uw pakket anoniem bij ons ophalen

Keurmerk

<p>Erectieshop is gecertificeerd.</p>